KOMPONENTET

Faza fillestare

Komponenta 1

Ngritja e kapaciteteve, zhvillimi dhe shkëmbimi

Ngritja e kapaciteteve, zhvillimi dhe shkëmbimi Përmes kësaj komponente mëtohet të fuqizohen organizatat e shoqërisë civile për ndërmarrjen e veprimeve për të zbatuar të drejtën për mjedis të shëndetshëm dhe për t'i bërë ato të ndikojnë te politikë-bërësit dhe në vendimmarrje. Ngritja e ka...

Komponenta 2

Rrjetëzimi dhe partneriteti

Rrjetëzimi dhe partneriteti Përmes kësaj komponentë synohet që të inkurajohen organizatat e shoqërisë civile të punojnë së bashku me të gjitha palët e interesit për arritje të qëllimeve të përbashkëta. Duke krijuar partneritete të reja, organizatat e shoqërisë civile mund të fitojnë qasje...

Komponenta 3

Mekanizmi i përkrahjes përmes granteve

Mekanizmi i përkrahjes përmes granteve Do të ketë tri lloje të granteve përgjatë rrjedhës së programit: Grantet institucionale targetojnë organizatat e shoqërisë civile më të dobëta dhe ato të sapoformuara, për ti mbështetur në hartimin e planeve të tyre zhvillimore për të qe...

X