Komponenta 3

Shpërndaje në:

Shiko të gjitha

Mekanizmi i përkrahjes përmes granteve

Do të ketë tri lloje të granteve përgjatë rrjedhës së programit:

  • Grantet institucionale targetojnë organizatat e shoqërisë civile më të dobëta dhe ato të sapoformuara, për ti mbështetur në hartimin e planeve të tyre zhvillimore për të qenë në gjendje të mbështesin nevojat e komuniteteve.
  • Grantet për krijim të partneritetit do të targetojnë organizatat e shoqërisë civile mjedisore më të forta, për ti mbështetur në ofrimin e zgjidhjeve konkrete mjedisore në nivel lokal; përparsi do të kenë veprimet te cilat ndihmojnë komunitetet në zbatimin e projekteve prioritare të identifikuara në Planet Lokale të Veprimit në Mjedis.
  • Grante për të zbatuar veprime të integruara përmes koalicionit të organizatave të përzgjedhura dhe të konsoliduara të shoqërisë civile do të targetojë sektorët: ajrin, ujin dhe mbeturinat. Përmes kësaj kategorie të granteve do të mbështeten aktivitete të rëndësishme në nivel kombëtar, si: proceset e pjesëmarrjes në hartimin ligjeve, strategjive, në proceset e monitorimit dhe zbatimit të ligjeve, pjesëmarrjes së publikut në dialog dhe ndikimit në proceset e vendimmarrjes.

 

Mbështjetje e Qëndrueshme e Organizatave të Shoqërise Civile Mjedisore në Kosovë – SpECIES

Shkarko dokumentet:

F-Thirrje per Grante Institucionale

F-Shtojca A Projekt Propozimi 

SHTOJCA 0 – UDHËZIMET

< Kthehu mbrapa

X