MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Shpërndaje në:

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatave jo-qeveritare të cilat veprojnë në fushën e mjedisit. Përmes sesioneve specifike të dala nga vlerësimi i nevojave të OSHC-ve,  synohet fuqizimi i aspekteve kyqe organizative, zhvillimi i partneriteteve, teknikave të avokimit dhe lobimit si dhe të konceptimit dhe zhvillimit të projekteve.

Kursi Master është një nga aktivitetet e programit katërvjeçar “Mbështetja e Shoqërisë Civile Mjedisore në Kosovë – SpECIES”, i cili zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), Zyra në Kosovë, me mbështetjen financiare të Ambasadës Suedeze në Prishtinë.

Qëllimi kryesor i programit SpECIES është ti fuqizojë kapacitetet dhe rolin e shoqërisë civile mjedisore në Kosovë përmes ofrimit të mbështetjes në artikulimin e nevojave, zhvillimit të partneritetit dhe krijimit të rrjetit / grupeve të organizatave të shoqërisë civile mjedisore, të cilat janë në gjendje ti adresojnë në mënyrë efektive prioritetet mjedisore drejt arritjes së zbatimit të Qëllimeve për Zhvillim të Qëndrueshëm. Mbështetja organizatave për shoqërinë civile e ofruar përmes programit SpECIES do të fokusohet në sektorët vijues: ajri, uji dhe mbeturinat.

Projekti parasheh një gamë të gjerë të aktiviteteve që kane për synim mbështetjen dhe fuqizimin e OSHC-ve në Kosovë, të cilat janë të përmbledhura në tre komponentë:

Komponenti I: Zhvillimi i kapaciteteve dhe partneriteti;

Komponenti II: Shkëmbimi i përvojave dhe rrjetëzimi dhe

Komponenti  III: Skema e përkrahjes përmes granteve.

MODULI I DATA: 21, 22, 23, 24 Maj  2018

HOTEL MAGRA – BOGË

< Kthehu mbrapa

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), zyra në Kosovë ka organizuar vizitën studimore rajonale në kuadër të Programit SpECIES

19 Shtator 2018

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), zyra në Kosovë ka organi...

Takimi informativ të #OSHC-ve për Grante Institucionale 2. Zhvillimi i propozimeve, pjesa narrative dhe financiare. 20 Korrik 2018

20 Korrik 2018

[gallery columns="1" size="large" ids="1873,1874,1875"]

Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

29 Maj 2018

Grupi 1, Moduli I I 28 – 31 Maj Komunikimi Çfarë është...

Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

24 Maj 2018

Grupi 1, Moduli I I 23 Maj – dita 3 Konventa e Aarhus-it * • Qas...

Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

22 Maj 2018

Grupi 1, Moduli I 

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

Takimi informativ për Grantet Institucionale – SpECIES

10 Prill 2018

Ne kuadër te programit SpECIES, REC zyra në Kosovë, mbajti takimin info...

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR PROGRAM OFFICER for Sustainable Environmental Civil Society Support – SpECIES

16 Mars 2018

Trajnimi për OSHC

26 Janar 2018

Sot në kuadër të programit SpECIES përfundoi trajnimi 3-ditor për procesin e Vetëvlerësimi...

Trajnimi i OSHC-ve mbi Vlerësimin e Qëndrueshmërisë Organizative

24 Janar 2018

SpECIES – MBËSHTETJE E QËNDRUESHME SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE

Trajnimi për OSHC “Mbështetja për qëndrueshmëri organizative”

24 Janar 2018

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore e Lindore (REC), Zyra në Kosovë, me mbësht...

Thirrje për OSHC

27 Nëntor 2017

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore (REC), Zyra në Kosovë me mbësh...

X