O SpECIES

Švedska Agencija za Međunarodni Razvoj i Saradnju Sida u saradnji sa Regionalnim Centarom za životnu Sredinu (REC) - Kancelarija na Kosovu podržava organizacije civilnog društva u sektoru ekologije na području Kosova.

Regionalni Centar za životnu Sredinu (REC) – Kancelarija na Kosovu, uz financijsku podršku Švedske Agencije za Međunarodni Razvoj – Sida, konkretnije Švedske Ambasade u Prištini u naredne četiri godine vrši implementaciju programa za „Podršku i Održivost Organizacija Civilnog Društva u Sektoru Životne Sredine“ – SpECIES” na području Kosova.

Glavni cilj programa SpECIES  je jačanje kapaciteta i uloge civilnog društva na Kosovu pružanjem podrške i artikulisanih potreba, razvoj partnerstva i umrežavanje organizacija civilnog društva u sektoru životne sredine, koji su u mogućnosti da izlože prioritete i efikasno se bore za zaštitu životne sredine u cilju postizanja cilja primene za Održivi Razvoj. Podrška organizacijama civilnog društva povodom SpECIES programa, biće fokusirane na sljedeće sektore: vazduh, vodu i otpad.

Kroz ovaj program, organizacije civilnog društva za životnu sredinu mogu pronaći koristi u različitim oblistima kroz tri glavne komponente ovog programa:

Komponenta I: Izgradnja kapaciteta, razvoj i razmena

Ova komponenta ima za cilj osnaživanje organizacije civilnog društva u sektoru životne sredine kako bi preduzeli mere za sprovođenje prava za zdravu životnu sredinu i da žestoko utiču na političke vlasti u donošenju odluka. Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva će se ostvariti kroz niz programa treninga za one organizacije koje su aktivne i igraju istaknutu ulogu po pitanju oblasti zaštite životne sredine.

Komponenta II: Umrežavanje i partnerstvo

Ova komponenta ima za cilj da podstakne organizacije civilnog društva da rade zajednički sa svim akterima radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Stvaranjem novih partnerstava, organizacije civilnog društva mogu dobiti pristup novim izvorima informisanja, stručnosti i sposobnosti, uključujući i finansiranje različitih inicijativa u oblasti životne sredine. Pored toga, partnerstva i umrežavanje može biti važan alat za pomoć organizacijama civilnog društva da izgrade svoje kapacitete i vidljivost, posebno one organizacije koje su još uvek u konstituisanju i izgradnji kapaciteta.

Komponenta III: Mehanizam podrške kroz grantove

Određene su tri vrste grantova tokom implementacije programa:

  • Institucionalni grantovi su usmereni i ciljaju novoformirane organizacije i organizacije koje nisu posedovale tu mogućnost da ostvare uspeh, cilj je podrška istih organizacija u pripremi novih politika i svojih razvojnih planova kako bi bile u mogućnosti da podrže potrebe zajednice.
  • Grantovi za izgradnju partnerstva ciljaju na sposobne organizacije civilnog društva u sektoru životne sredine koje  su strukturno formirane sa značajnim već izgrađenim kapacitetima. Prednost imaju akcije koje su u mogućnosti da pomognu zajednicama u implementaciji prioritetnih projekata identifikovanih u lokalnim ekološkim akcionim planovima.
  • Grantovi za sprovođenje integrisanih akcija u koaliciji odabranih i konsolidovanih organizacija civilnog društva putem umrežavanja i ciljnih ostvarenja u sektoru: vazduh, voda i otpad. Kroz ovu kategoriju grantova biće podržane bitne aktivnosti na nacionalnom nivou, kao sto su procesi učešća u izradi zakona, strategija, praćenje procesa učešća javnosti u dijalogu i procesu donošenja odluka.

 

Za više informacija o programu i učestvovanju vašeg NVO-a, molimo vas da nam se obratite:

E-mail: info@kos.rec.org

Telefon: 038 22 51 23

X