PËR REC

Zyra Qendrore e REC

REC është një organizatë ndërkombëtare që punon si një katalizator, duke përshpejtuar zgjidhje të qëndrueshme në partneritet me qeveritë dhe akteret joqeveritarë. REC është themeluar në vitin 1990 nga Hungaria, Shtetet e Bashkuara dhe Komisioni Evropian dhe bazohet ligjërisht në një kartë me mbi 30 shtete nënshkruese. Projektet tona fokusohen në ndihmën e komuniteteve për të forcuar qeverisjen e mjedisit, kalimin në një ekonomi të ulët të karbonit, ndërtimin e rezistencës ndaj ndryshimeve klimatike, menaxhimin e burimeve natyrore dhe ne zhvillimin e kapaciteteve për menaxhimin mjedisor.

>> më shumë

 

Zyra e REC  në Kosovë

Zyra në Kosovë

Zyra e  REC në Kosovë,  është regjistruar si entitet ligjor që prej vitit 2000. Si pjesë e rrjetit të zyrave lokale të REC në Evropën Juglindore, Zyra e REC në Kosovë  përmbush misionin e vet duke promovuar bashkëpunimin midis qeverisë qendrore dhe lokale, organizatave joqeveritare, bizneseve dhe palëve të tjera të interesit në fushën e mjedisit dhe duke mbështetur shkëmbimin e lirë të informacionit dhe pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore

>> më shumë

X